Systém zlepšovania s využitím modelu EFQM


Poznanie stavu a fungovania organizácie je nevyhnutným predpokladom pre jej ďalšie zlepšovanie a rast konkurencieschopnosti. Dynamický model excelentnosti EFQM (The European Foundation for Quality Management) predstavuje vhodný analytický nástroj, ktorý túto vedomosť poskytuje a ďalej pomáha identifikovať možnosti pre ďalšie zlepšenie.

Hodnotenie prostredníctvom modelu EFQM je zamerané na deväť kľúčových oblastí organizácie, v ktorých je organizácia ohodnotená a následne porovnaná s lídrami v danej oblasti. Prínosom aplikácie modelu EFQM je prevedenie systematickej, komplexnej analýzy podľa prevereného modelu a s ňou súvisiace otvorenie dialógu zameraného na otázky strategického riadenia, prebiehajúcich procesov, silných a slabých stránok a ďalších životne dôležitých faktorov. Posledným krokom celého procesu je stanovenie rozvojového akčného plánu, ktorý z vykonanej analýzy priamo vychádza.

Čo získate?

  • Komplexnú analýzu organizácie a všetkých jej procesov a činností.
  • Možnosť hodnotiť všetky zavedené systémy riadenia súčasne.
  • Odhalenie oblastí pre zlepšenie organizácie.
  • Lepšie využitie silných stránok organizácie.
  • Nájdenie logickej a efektívnej väzby medzi stratégiou, plánovaním cieľov a výsledkami.
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti a vierohodnosti organizácie.
  • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov, vlastníkov a ďalších zainteresovaných skupín.

© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz