Silné pracoviská v Českej republike


ENVIFORM a.s.

Sme na trhu už 15 rokov a po celú dobu poskytujeme zákazníkom služby s vysokou profesionalitou podloženou akreditáciami, autorizáciou a certifikáciou s cieľom čo najviac naplniť predstavy a uspokojiť potreby zákazníkov v nasledujúcich oblastiach: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, hygiena práce, environment, kvalita, skúšobníctvo, laboratóriá, revízie a pod. Ak pridáte k týmto znakom vysokú flexibilitu a schopnosť reakcie na každý podnet zákazníka v reálnom čase, ide o vierohodný popis spoločnosti ENVIFORM.


K3 Bohumín, príspevková organizácia

K3 Bohumín vznikla v roku 2007 zlúčením kultúrnej agentúry a mestskej knižnice. K3 tak skĺbila kultúru, kino a knižnicu (s 90-ročnou tradíciou) v meste Bohumín pod jeden celok. Dnes má 16 interných zamestnancov a ďalších 50 externých spolupracovníkov. S ročným rozpočtom 15,8 milióna českých korún realizuje 1130 akcií pre verejnosť od veľkých kultúrnych podujatí pod šírym nebom cez koncerty, divadlá a digitálne premietania 2D i 3D filmov, edukatívnych akcií, prednášok, besied a kurzov pre dospelých. Ročne akcie K3 navštívi 185 tisíc ľudí, teda každý obyvateľ Bohumína v priemere 8-krát. Okrem toho organizácia realizuje takmer stovku podujatí ročne na zákazku - na kľúč alebo ako subdodávku, čím osloví ďalších cca 25 tisíc návštevníkov. V roku 2013 bola bohumínská knižnica vyhodnotená v nezávislom benchmarkingu ako piata najlepšia knižnica v krajine. V kategórií "mesto od 20 do 40 tis. obyvateľov“.


Sírius, príspevková organizácia

Sírius príspevková organizácia – predchádzajúci názov Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež s mentálnym postihnutím Opava („Máneska“) vznikol v apríli 1991 ako dislokované pracovisko Okresného ústavu sociálnych služieb Opava. Poslaním našej organizácie je poskytovať pobytovú sociálnu službu deťom a mládeži predovšetkým z Moravskoslezského kraja, ktorí vzhľadom na svoje postihnutie nemôžu žiť vo svojom prirodzenom prostredí. Chceme im umožniť prežiť aktívny a dôstojný život s väzbami na rodinu a verejnosť formou poskytovania individuálne plánovaných služieb, ktoré podporujú ich možnosti, schopnosti a samostatnosť. Usilujeme sa o to, aby sme všetkým deťom sprostredkovali vzdelávanie a školskú dochádzku a umožnili im v najvyššej možnej miere zapojenie do bežného života a využívanie bežných služieb spoločnosti. Všetkých užívateľov sa snažíme zapojiť do rozhodovania o svojom živote a v prípade, že ich zdravotný stav neumožňuje rozhodovanie a zapojenie do bežného života, zaistiť dôstojné zaobchádzanie, podnetné prostredie a primeranú aktivitu. Myslím, že môžme byť skutočne pyšní na to, že napĺňame princípy normality v živote detí s veľmi ťažkým postihnutím. Na to, že si uvedomujeme, že je to stále málo. Naši pracovníci prekonávajú prekážky a nachádzajú riešenia, revidujeme transformačné plány, máme víziu a veríme, že sa nám ju v spolupráci so zriaďovateľom a v spolupráci s obcou darí naplniť.

© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz