Rozvoj měkkých dovedností


PVC OKNA s.r.o.

Leadership a měkké kompetence

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Přestože byla naše společnost na podobném typu školení poprvé, mnohým zaměstnancům dokázala otevřít oči a dívat se na chod společnost i jinak než jen ze své úzkého pracovního zařazení. Z tohoto pohledu považujeme školení za přínosné.

Lukáš Ondřej, ředitel

LUCEO, s.r.o.

MBTI, komunikace a pozitivní zpětná vazba

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Seminář na téma osobnostní typologie MBTI, který pro nás připravila společnost RPIC-ViP, byl v naší firmě přijat velmi kladně. Zaměstnanci se shodli na tom, že absolvované jednodenní školení bude znamenat přínos jak pro komunikaci ve firmě, tak i v jejich osobním životě. Seminář proběhl na základě vyhodnocení auditu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, díky kterému jsme získali přehled o našich silných stránkách, stejně jako o oblastech, které by bylo vhodné dále rozvíjet. Koncept SILNÉHO PRACOVIŠTĚ naplňuje naši vizi o vysokém výkonu týmu díky pracovnímu nadšení, vztahově čistému prostředí a systematickému vyhodnocování realizovaných aktivit.

Jan Sedláček, ředitel

Dencop Lighting spol. s r. o.

Rozvoj soft skills, obchodních a IT dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajišťovala v období listopad 2009 - březen 2012 realizaci tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí, obchodních a IT dovedností v celkovém rozsahu 13 tréninkových dnů pro 72 účastníků včetně vstupní diagnostiky. Cílovou skupinu tvořili vedoucí pracovníci a obchodníci.

Již při úvodních setkáních nás společnost RPIV-ViP s.r.o. zaujala svou profesionalitou a proaktivním přístupem k zákazníkovi. Celkově lze na službách poskytovaných společností RPIC-ViP s.r.o. hodnotit především vysokou profesionální úroveň jednoznačně orientovanou na potřeby a zájmy klienta, vysokou míru flexibility a také individuální přístup.

Milan Gregůrek, jednatel (výtah z referenčního listu)

Ing. Karel Baran

Rozvoj systému ŘLZ a související rozvoj klíčových kompetencí a PC dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajišťovala v období září 2010 - únor 2012 rozvoj systému řízení lidských zdrojů (zavedení kompetenčních modelů a testování zaměstnanců prostřednictvím development centra) a navazujících tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí v celkovém rozsahu 92 tréninkových dnů pro skupinu 21 účastníků. Účastníky byli vedoucí pracovníci, obchodníci, technici, THP a pracovníci přípravy výroby a realizace.

Se společností RPIC-ViP s.r.o. máme velmi dobré zkušenosti. Díky individuálnímu přístupu a zejména jejich zkušenostem a profesionalitě, je prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců zabezpečen růst naší firmy.

Karel Baran, majitel (výtah z referenčního listu)

SILNICE MORAVA s.r.o.

Rozvoj měkkých dovedností a manažerského vzdělávání

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás od ledna 2011 do února 2012 realizovala celkem 19 tréninkových vzdělávacích programů k rozvoji měkkých dovedností a manažerského vzdělávání. Tyto tréninky byly určené jak pro manažery a vedoucí pracovníky, tak i pro zaměstnance pracující na dělnických pozicích.

Po celou dobu spolupráce jsme byli spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb, a to jak po stránce metodické přípravy, tak i profesionálního vystupování zaměstnanců společnosti.

Na základě získaných zkušeností hodláme i do budoucna pokračovat ve spolupráci se společností RPIC-ViP s.r.o.

Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé (výtah z referenčního listu)

KOVONA SYSTEM, a.s.

Rozvoj komplexního vzdělávacího systému

(RPIC-ViP s.r.o., 2011)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás realizovala tréninkové vzdělávací programy k rozvoji měkkých, didaktických a manažerských dovedností. Tréninků se účastnil top management, vedoucí zaměstnanci, mistři a předáci, obchodníci, nákupčí a další THP zaměstnanci.

Veškerá školení pořádána společností RPIC-ViP s.r.o. mají velmi dobrou úroveň, lektoři splňují požadavky vysoké profesionality, forma jednotlivých školení je pečlivě zpracovaná, samotný projev lektorů je srozumitelný a vstřícný. Hodnotíme kladně jednotlivé dílčí tréninkové postupy, které nám slouží pro získání praktických dovedností při komunikaci jak uvnitř naší firmy, tak i navenek s našimi zákazníky. Školení bylo rovněž jednoznačně přínosem pro práci našich interních lektorů. Už teď se těšíme na další kurzy, které se uskuteční v nejbližším období.

Jaroslav Sedláček, ředitel (výtah z referenčního listu)

INTOZA s.r.o.

Rozvoj měkkých kompetencí, manažerkých a ICT dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2011)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás realizovala tréninkové vzdělávací programy k rozvoji měkkých dovedností, manažerského a počítačového vzdělávání. Konkrétně se jednalo o rozvoj klíčových manažerských kompetencí, schopnosti řešení konfliktů v týmech, budování týmu a mezitýmové spolupráce, řízení osobního rozvoje, řešení problémů a rozhodování, vnitrofiremní komunikace a práce s MS Office. Tréninků se účastnil jak top management firmy, tak zaměstnanci z finanční a stavební oblasti.

Po celou dobu spolupráce jsme byli spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb. Jedná se jak o stránku metodické přípravy, tak i profesionálního vystupování zaměstnanců společnosti.

Na základě získaných zkušeností hodláme i do budoucna pokračovat ve spolupráci se společností RPI-ViP s.r.o.

Tomáš Závada, ředitel (výtah z referenčního listu)

OSTROJ a.s.

Rozvoj měkkých kompetencí

(RPIC-ViP s.r.o., 2010)

Vzdělávací společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro naši společnost zajišťovala realizaci 5 dvoudenních tréninků v rámci rozvoje měkkých kompetencí vybrané skupiny zaměstnanců.

Spolupráci se společností RPIC-ViP s.r.o. hodnotíme pozitivně a kromě profesionality oceňujeme také citlivý přístup k výběru lektorů. Ti splňují nejen odborné předpoklady, ale jsou voleni tak, aby se školená problematika co nevíce přiblížila studentům a podmínkám společnosti. Naši zaměstnanci byli s průběhem tréninku spokojeni a ocenili aplikaci teoretických znalostí do praktických příkladů.

Lenka Christová, personalistka náboru a vzdělávání (výtah z referenčního listu)

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků URR

(RPIC-ViP s.r.o., 2010)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajistila v období květen 2009 - červen 2010 realizaci tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí v celkovém rozsahu 12 tréninkových dnů pro 102 účastníků včetně vstupní diagnostiky. Těchto školení se účastnili vedoucí odborů a odborní referenti.

Se společností RPIC-ViP s.r.o. spolupracujeme již dlouhodobě, především v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců. Veškeré aktivity, které pro nás společnosti RPIC-ViP s.r.o. připravila, byly organizačně výborně zajištěny, včetně potřebných materiálů pro účastníky, tréninky byly vedeny kvalitními trenéry, jejichž kompetence plně odpovídaly danému tématu. Vhodně byla zvolena vždy i forma a časové rozložení tréninků. Účastníci daného školení měli vždy možnost komplexního zhodnocení, na základě kterého bylo společností RPIC-ViP s.r.o. zpracováno doporučení pro další rozvoj zaměstnanců, které se uplatnilo především v plánování osobních rozvojových plánů na další období.

Martina Hudečková, personální manažerka (výtah z referenčního listu)

BYTOSTAV Poruba a.s.

Měkké dovednosti, manažerské dovednosti a PC vzdělávání

(RPIC-ViP s.r.o., 2010)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás realizovala tréninkové vzdělávací programy k rozvoji měkkých dovedností, manažerského a počítačového vzdělávání. Cílovou skupinou byli top management a zaměstnanci z finanční oblasti. Po celou dobu spolupráce jsme byli spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb. Jedná se jak o stránku metodické přípravy, tak i profesionálního vystupování zaměstnanců společnosti. Na základě získaných zkušeností hodláme i do budoucna pokračovat ve spolupráci se společnosti RPIV-ViP s.r.o.

Jaroslav Uhlař, místopředseda představenstva (výtah z referenčního listu)

Výpis: 11-20 z 20
[1] [2]© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz