Prieskum názorov klientov / mystery client


Podstatou úspešného fungovania organizácie v podnikateľskej a v nepodnikateľskej sfére je spokojnosť ich klientov. Tá sa odvíja najmä od kvality poskytovaného produktu či služby a prístupu k nim. Rovnako ako je možné riadiť kvalitu výroby alebo poskytovanie služieb, možno riadiť aj kvalitu prístupu ku klientom.

K tomuto účelu slúžia buď to prieskumy názorov medzi klientmi alebo tzv. mystery client. Cieľom oboch týchto metód je získanie spätnej väzby, ktorá poskytne konkrétne impulzy pre ďalší rozvoj proklientského prístupu v organizácii a predchádzanie možnej nespokojnosti klientov.

Komplexná metodika klientskeho auditu poskytuje bohatú škálu nástrojov, ktoré sa môžu kombinovať a vzájomne dopĺňať. Zahŕňa napríklad rôzne formy dotazníkového zisťovania medzi klientami, dopytovania sa klientov po poskytnutí služby alebo testovanie proklientského prístupu školenými hodnotiteľmi priamo v konkrétnej organizácii (bez toho, aby zamestnanci o hodnotení vedeli). Takéto utajené zisťovanie môže mať podobu osobnej návštevy, telefonického kontaktu alebo napríklad konzultácie cez e-mail.

Čo získate?

  • Objektívny a veľmi realistický pohľad na spokojnosť Vašich klientov.
  • Hodnotenie vystupovania a proklientského prístupu Vašich zamestnancov.
  • Zoznam opatrení, ktorých realizácia povedie k vyššej spokojnosti Vašich klientov a k opakovaným nákupom či návštevám u Vás.

© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz