Prieskum názorov zamestnancov


Prieskum názorov všetkých alebo vybranej vzorky zamestnancov poskytne manažérom spoločnosti relevantnú, štruktúrovanú a nezávislú informáciu o situácii vo firme. Detailné výsledky prieskumu sú prezentované manažmentu spoločnosti vo forme analýzy, vrátane zistenia silných a slabých stránok a odporúčania na zlepšenie. So súhrnnými výsledkami prieskumu sú v dohodnutom rozsahu oboznámení aj zamestnanci firmy.

Prieskum je realizovaný s využitím štruktúrovaného dotazníka, ktorého plná verzia obsahuje 7 tematických oblastí, ktoré poskytujú informácie o cca 200 čiastkových aspektoch firmy (napr. pohľad na účinnosť jednotlivých motivačných prvkov, hodnotenie účinnosti komunikačných kanálov, hodnotenie vedenia a pod.) Po identifikácii potrieb zadávateľa prieskumu sú vybrané iba relevantné oblasti dotazníka, ktoré sú ďalej upravené podľa jeho špecifík. Prieskum tak predstavuje jedinečnú možnosť získania dôležitých údajov o firme v rámci relatívne krátkeho času (cca 4-8 týždňov v závislosti na jeho technickom prevedení).

Čo získate?

  • Prehľad o názoroch svojich zamestnancov na jednotlivé oblasti riadenia, odmeňovania, motivácie a firemnej klímy.
  • Zlepšenie komunikácie a firemnej kultúry (informovanosti vo firme, podporenie komunikácie medzi manažmentom a zamestnancami).
  • Posilnenie lojality zamestnancov k firme.
  • Informácie o tom, čo motivuje zamestnancov.
  • Zlepšenie niektorých procesov v HR (napr. výber zamestnancov pre školiace programy, poskytovanie spätnej väzby a pod).

© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz