Jak využít rozdíly v lidech k jejich efektivnímu řízení?


Jún 2013
Teorie, modely a techniky řízení, představované na kurzech manažerského vzdělávání, jsou vždy prezentovány se stejným omezením. Při jejich aplikaci je nutné brát v úvahu rozdíly mezi jednotlivými lidmi a v závislosti na nich zvážit použití konkrétní metody nebo její modifikaci. Jak ale tak náročný úkol zvládnout?

Odpověď bychom mohli nalézt ve využití typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), kterou lze beze sporu považovat za jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších nástrojů ke zvládnutí rozdílů mezi lidmi a jejich využití k efektivnějšímu řízení. Důvodem tak velké popularity této typologie je jednak její přesnost, která vychází z více než padesátiletého výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, jednak snadnost její aplikace, která nevyžaduje odborné psychologické vzdělání.

Typologie MBTI je založená na testování čtyř oblastí osobnosti:

 • práce s energií (rozlišujeme extroverzi a introverzi),
 • způsob získávání informací (rozlišujeme smyslový a intuitivní způsob získání informací),
 • způsob zpracování informací (rozlišujeme přístup racionální a přístup vycházející z cítění),
 • přístup k vnějšímu světu (rozlišujeme usuzování a vnímání).

Již pouhá znalost těchto čtyř oblastí dostačuje k velmi podrobnému poznání předností a nedostatků posuzovaného jedince, jeho preferencí, vlastností a postojů, životních hodnot a možných „třecích ploch“ s ostatními jedinci v týmu. Jejich kombinace pak umožňuje detailně popsat 16 různých typů osobností, které se v populaci nacházejí. Tyto popisy poskytují další informace důležité pro správné využití potenciálu zaměstnanců v jednotlivých oblastech.

Které oblasti řízení může použití typologie MBTI pozitivně ovlivnit? Bez nadsázky lze říci, že všechny, v nichž hrají nějakou roli lidé. Pro ilustraci lze však uvést alespoň ty nejčastěji diskutované:

 • Sebepoznání, identifikace silných a slabých stránek, pochopení toho, jak jsme vnímáni okolím, jsou velmi důležité impulzy pro další osobní rozvoj a pracovní uplatnění, stejně tak jako pro sladění pracovního kolektivu a tvorbu příjemné pracovní atmosféry.
 • Sestavování pracovních týmů, v nichž mají jejich členové všechny vlastnosti a preference nezbytné pro úspěšné zvládnutí zadaných úkolů.
 • Zefektivnění komunikace se zaměstnanci např. výběrem vhodných komunikačních kanálů nebo volbou správného způsobu podávání zpětné vazby. Komunikace je také jedním z nosných témat diskuze o využití typologie MBTI při řízení změn v organizaci.
 • Výběr nejvhodnějšího zaměstnance pro úkol, který je nezbytné delegovat, volba vhodné míry podrobnosti zadání úkolu a stanovení termínu odevzdání úkolu, který neohrozí úspěšné splnění úkolu.
 • Znalost charakteristik pracovního místa, kterým zaměstnanci připisují nevětší význam (např. mzda vs. jistota zaměstnání), nebo preferovaný způsob ocenění pracovního úspěchu umožní zvýšit účinnost motivačního systému firmy bez nárůstu nákladů na něj.
Ačkoli základní seznámení s podstatou typologie MBTI je na českém vzdělávacím trhu nabízeno již řadu let, její pokročilejší aplikace, zaměřené na jednotlivé prvky řízení, nebyly až donedávna téměř dostupné. To bylo způsobeno tím, že pouze poradci proškolení a certifikovaní společnostmi CPP z USA a OPP z Velké Británie, které jsou držiteli licence pro MBTI, mohou tyto pokročilejší nástroje oficiálně nabízet. Od dubna 2013 začala tyto pokročilejší aplikace nabízet společnosti RPIC-ViP s.r.o., garant rozvojového programu Silné pracoviště, která disponuje zkušenými a mezinárodně certifikovanými poradci v oblasti MBTI.

Získání mezinárodního know-how umožnilo vytvořit variabilní program manažerského vzdělávání, zacíleného na zvládnutí nejrůznějších oblastí řízení pomocí jednotného metodického přístupu. Poskytuje tak českým manažerům jednoduchý, univerzálně použitelný a přitom praxí vyzkoušený nástroj.

A která témata může tento program manažerského vzdělávání obsahovat?

 • Sebepoznání a poznání druhých s využitím osobností typologie MBTI (základní modul),
 • MBTI a vedení lidí,
 • MBTI a efektivní řízení změn,
 • MBTI a budování spolupracujících týmů,
 • MBTI a rozvoj inovační kultury,
 • MBTI a řízení projektů,
 • MBTI a lepší rozhodování,
 • MBTI a řešení konfliktů,
 • MBTI a zlepšování komunikace,
 • MBTI a nefinanční motivace,
 • MBTI a rozvoj vlastní osobnosti,
 • MBTI a rozvoj emocionální inteligence,
 • MBTI a kariérový rozvoj,
 • MBTI a celoživotní učení,
 • MBTI a měření výsledků vzdělávání,
 • MBTI a obchodní dovednosti,
 • MBTI a typologie organizace,
 • MBTI a posilování kultury pracoviště.

Programy a nástroje poskytujeme v českém i anglickém jazyce, případně kombinovaně, dle potřeb a po vzájemné dohodě s našimi certifikovanými poradci MBTI Jindřiškou Karáskovou a Zdeňkem Karáskem.
© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz