Jak fungují pakty zaměstnanosti u nás a v zahraničí?


Prosinec 2014

Partnerství a spolupráce jako hodnota a mnohdy jediná možnost dosažení pozitivní změny. Problémy trhu práce anebo obecněji, systematický rozvoj lidských zdrojů v regionu, je jedním z témat, kde se bez zapojení a konzultace širokého spektra hráčů jen těžko obejdeme. Co se můžeme naučit v Evropě nebo přímo „za humny“ a jaké modely spolupráce lze dobře využít v českém prostředí? Tuto a další otázky si kladou nejen zástupci prvního paktu zaměstnanosti v České republice, který vznikl v Moravskoslezském kraji – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, ale také představitelé dalších regionů, kteří postupně přicházejí myšlence založení tzv. teritoriálního paktu zaměstnanosti „na chuť“.

Uskupením, které shromažďuje a šíří zkušenosti se spoluprací na místní úrovni v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje a zaměstnanosti, je od roku 2004 OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance. Aktuálně má zhruba 2400 členů ve 45 zemích. Hlavní myšlenka spolupráce je formulována prostřednictvím doporučení pro tvorbu a další rozvoj partnerství (tzv. Vienna Action Statement on Partnerships), kterými jsou:

  • transparentnost procesů a odpovědnost za jejich dodržování;
  • spolupráce partnerů na základě znalosti místních potřeb, s využitím dat a indikátorů;
  • strategický přístup, který jde nad rámec běžné realizace projektů a programů a dokáže se adaptovat na změny v globální ekonomice;
  • kapacita k zajištění výsledků prostřednictvím vhodného monitorování a hodnocení;
  • zapojení do partnerské spolupráce na mezinárodní i národní úrovni s cílem sdílení zkušeností a zajištění efektivního dialogu.

Model teritoriálních paktů zaměstnanosti je v současné době široce využíván v zemích OECD i mimo Evropskou unii, například také v USA, Kanadě nebo Novém Zélandu. V Evropě hrají, mimo jiné i díky podpoře Evropské unie, významnou roli partnerství právě v sousedním Rakousku, dále např. v belgických Flandrech či španělském Katalánsku, ale i v dalších zemích.

Jaká je česká zkušenost?

Inspirace k vytvoření prvního teritoriálního paktu zaměstnanosti na území ČR dorazila do Moravskoslezského kraje již v únoru 2006 prostřednictvím RPIC-ViP s.r.o., jejíž ředitel, Mgr. Zdeněk Karásek, navštívil konferenci OECD LEED Forum on Partnerships ve Vídni a seznámili se zde s modelem paktů – místních partnerství. V roce 2007 byl členem panelu expertů, kteří se podíleli na tvorbě již zmíněného Vienna Action Statement on Partnerships. „V Moravskoslezském kraji se sešlo několik klíčových faktorů k založení Paktu. V prvé řadě náročný a dlouhodobý proces restrukturalizace průmyslu, který si vyžaduje širokou spolupráci všech klíčových aktérů. Z toho plyne postupné posilování sociálního kapitálu, který je pro úspěšné pakty nezbytný. Máme k sobě blízko, umíme se většinou domluvit na společných prioritách a snažíme se je prosazovat uvnitř regionu i navenek“ říká k historii MS Paktu Zdeněk Karásek. K získání analytických podkladů pro rozvoj konceptu byla využita také Regionální observatoř trhu práce v Moravskoslezském kraji, která by do budoucna měla fungovat jako jeden z klíčových nástrojů paktu, zejména s cílem lépe analyzovat a predikovat nabídku a poptávku (profese a dovednosti) na trhu práce.

V polovině roku 2010 proběhlo první jednání přípravného Řídicího výboru MS Paktu, kterého se účastnilo více než 30 zástupců klíčových institucí kraje, jež se dohodly na pokračování aktivit k založení MS Paktu. Byly připraveny strategické dokumenty, včetně Integrovaného programu rozvoje zaměstnanosti. Kromě vlastní činnosti v kraji se MS Pakt snaží o vznik celorepublikové sítě tzv. teritoriálních paktů zaměstnanosti, obdobně jako je tomu v sousedním Rakousku. V této činnosti spojil síly například s Paktem zaměstnanosti Ústeckého kraje a v tandemu s ním vyjednává podporu pro tuto myšlenku s centrálními institucemi na národní úrovni. V prosinci 2014 se sejdou v Praze zástupci již založených paktů a zájemci o jejich založení z většiny krajů ČR, aby se dohodli na společném postupu. MS Pakt pro ně nachystal metodický manuál, který shrnuje klíčové faktory úspěšnosti, doporučuje nejvhodnější postupy, nabízí nástroj k hodnocení a rozvoji paktů a také příklady nejlepší praxe ze zemí Evropské unie. Tato iniciativa je důležitá i vzhledem ke startu nového programovacího období evropské strukturální politiky, kdy Evropská unie klade na důraz partnerský přístup při realizaci klíčových projektů v regionech a předpokládá funkční platformy pro zprostředkování místních zájmů podnikatelů, vzdělavatelů, institucí veřejné správy nebo neziskových organizací.

Co se lze naučit od zahraničních paktů zaměstnanosti?

MS Pakt nepřestává čerpat inspiraci v zahraničí. V minulých dvou letech jeho zástupci navštívili několik paktů působících v různých zemích EU. A jaké poznatky si přivezli zpět? Vydejte se s nimi na cestu po evropských paktech zaměstnanosti i vy prostřednictvím dokumentárního filmu Cesty za prací režiséra Iva Bystřičana.

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz